Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden / General terms of sale and delivery

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Be-St Holland Products B.V. handelend onder de naam Be-St Holland Products B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 20160711.

Be-St Holland Products B.V. Dr. Lelykade 40E 2583 CM Den Haag Nederland Telefoonnummer: + 31 (0) 850711877

General terms of sale and delivery for BeSt Holland Products B.V., trading under the name BeSt Holland Products B.V., by statute established in Den Haag and registered in the trade register of the Chamber of Commerce under number 20160711.

Be-St Holland Products B.V.
Dr. Lelykade 40E
2583 CM Den Haag
The Netherlands
Telephone number: + 31 (0) 85 0711 877

Artikel 1. Toepasselijkheid


1. In deze algemene voorwaarden wordt Be-St Holland Products B.V. aangeduid met “de leverancier” en worden de (rechts)personen tot wie een aanbod gericht is en/of met wie een overeenkomst tot stand komt, aangeduid met “afnemer”.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met de leverancier. Uitsluitend door de leverancier schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met de leverancier niet van toepassing, de leverancier wijst de toepasselijkheid van de algemene inkoopvoorwaarden van haar afnemer van de hand. 

Een afnemer die eenmaal onder de gelding van de onderhavige voorwaarden heeft gekocht, wordt geacht bij eventueel daarna geplaatste orders stilzwijgend met toepasselijkheid van de voorwaarden van de leverancier akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.
3. De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. De leverancier en de afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen.

4. Onder ‘schriftelijke’ dient in deze algemene voorwaarden tevens te worden verstaan de elektronische variant, waaronder – niet uitsluitend – een e-mailbericht wordt begrepen. Voor zover er verschil van mening ontstaat over het al dan niet ontvangen zijn van een elektronisch bericht, is de administratie c.q. zijn de logfiles van de leverancier bepalend.

Artikel 2. Aanbod en overeenkomst

1. Een aanbod van de leverancier geschiedt vrijblijvend en kan door de leverancier worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd tot en met de derde dag na de kennisneming door de leverancier van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies en in het kader van een aanbod door de leverancier verstrekte documentatie en adviezen binden de leverancier niet.

2. Een aanbod van de leverancier is gedurende 30 dagen na de verzenddatum daarvan geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door de leverancier schriftelijk is verlengd.

3. Indien een door de afnemer van de leverancier gevraagd aanbod niet tot een overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer heeft geleid, rust op de afnemer de verplichting om de door de leverancier in verband met het doen van het aanbod gemaakte kosten te vergoeden.

4. Indien door de leverancier een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer eerst tot stand door het onvoorwaardelijk aanvaarden door de afnemer van het aanbod van de leverancier en/of door het geven van uitvoering door de leverancier aan een opdracht van de afnemer. Indien een aanvaarding door en/of opdracht van de afnemer afwijkt van het aanbod van de leverancier, komt aan het aanbod doorslaggevende betekenis toe.

5. Indien door de leverancier geen aanbod is gedaan komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht van de afnemer door de leverancier. Indien de schriftelijke aanvaarding afwijkt van de opdracht komt aan de aanvaarding doorslaggevende betekenis toe.

6. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door de leverancier en de afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.

7. De leverancier is bevoegd om de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

8. De afnemer is uitsluitend bevoegd de overeenkomst te annuleren, indien dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de afnemer de overeenkomst – rechtsgeldig – annuleert, rust op de afnemer de verplichting om aan de leverancier te vergoeden de door de leverancier in verband met het doen van het aanbod en het tot stand komen en uitvoeren van de overeenkomst gemaakte kosten en de uit het annuleren voortvloeiende schade.

9. de leverancier is bevoegd de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien:

A. de afnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is;

B. een tot het verlenen van – voorlopige – surseance van betaling van de afnemer strekkend verzoek is ingediend;

C. een tot faillietverklaring van de afnemer strekkend verzoek is ingediend;

D. ten laste van de afnemer executoriaal beslag onder de leverancier is gelegd;

E. een tot ontbinding en/of liquidatie van de afnemer strekkend besluit tot stand is gekomen;

F. de afnemer is overleden of onder curatele is gesteld;

G. één of meer aandelen in de afnemer aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn overgedragen;

H. de door de afnemer geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan één of meer anderen is overgedragen.

10. de leverancier zal wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen om de hiervoor bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de afnemer verschuldigd zijn.

11. De afnemer heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

12. Indien de overeenkomst is ontbonden, vallen de door de afnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de afnemer niet onder een ongedaan-makingsverplichting, tenzij de leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Door de leverancier gefactureerde bedragen – in verband met verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst – is de afnemer na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd. 

Artikel 3. Levering en afname

1. De levering van zaken door de leverancier geschiedt vanaf een door de leverancier te bepalen plaats, eventueel is hier sprake van de locatie van een logistiek dienstverlener. De leverancier is bevoegd om te leveren aantallen in delen te leveren.  Hieruit voortvloeiende extra verzend/ vrachtkosten voor de leverancier komen voor rekening van de afnemer.

1.a. de leverancier is vrij in de keuze van een doelmatige verpakking en verzending.


2. De kosten van transport, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering van door de leverancier aan de afnemer te leveren zaken zijn voor rekening van de afnemer, ook indien op transport, verzend, invoer, uitvoer, opslag- en/of verzekeringsbewijzen anders is vermeld.

3. Behoudens andersluidende nadere overeenkomst geschiedt de levering van zaken door de leverancier na betaling door de afnemer van de voor – levering van – die zaken verschuldigde bedragen.

4. Door de leverancier kenbaar gemaakte leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de leverancier bekende gegevens. Zij vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door de leverancier zoveel mogelijk in acht worden genomen. De leverancier komt door het enkele overschrijden van een door haar kenbaar gemaakte leveringstermijn niet in verzuim. Aan het enkele overschrijden van een door de leverancier kenbaar gemaakte leveringstermijn kan de afnemer niet de bevoegdheid ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Indien de leverancier verwacht een leveringstermijn te zullen overschrijden, zal de leverancier zo spoedig mogelijk met de afnemer in overleg treden. De leverancier is niet gebonden aan leveringstermijnen, die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van de leverancier ingetreden omstandigheden.

5. De afnemer is verplicht om op afroep te leveren zaken op de overeengekomen afroeptermijnen af te nemen. Indien ten aanzien van op afroep te leveren zaken geen afroeptermijnen zijn overeengekomen, is de afnemer verplicht om alle zaken uiterlijk 30 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst af te nemen.
5.a. Voor goederen, die de leverancier op termijn of op afroep moet leveren en voor goederen, die de leverancier bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad heeft en die de leverancier voor zo spoedig mogelijke levering noteren, behoudt de leverancier zich het recht voor, zonder nader bericht, de ten tijde der levering geldende prijzen en kosten te berekenen, ongeacht voorafgaande bevestiging.

6. Door de leverancier geleverde zaken zijn onverminderd het bepaalde in artikelen 3, lid 2, hierboven en artikel 5 hieronder voor risico van de afnemer met ingang van het moment waarop de afnemer of een hulppersoon van de afnemer de feitelijke beschikkingsmacht over deze zaken heeft.

7. Onverminderd de inhoud van artikel 7 is de leverancier zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht om door de afnemer aan de leverancier geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de afnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door de leverancier van de reden van het retourneren. 

Door de afnemer aan de leverancier geretourneerde zaken blijven voor risico van de afnemer en de afnemer is de overeengekomen bedragen verschuldigd tot dat de leverancier de afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien de leverancier geretourneerde zaken niet aanneemt, is de afnemer verplicht door de leverancier in verband met geretourneerde zaken gemaakte kosten aan de leverancier te vergoeden.

8. Door de afnemer van de leverancier aangenomen zaken, die de afnemer geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. 

9. De afnemer kan geen rechten ontlenen aan afwijkingen van door de leverancier geleverde zaken ten opzichte van door de leverancier bij een aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters, die voortvloeien uit het voorbeeldkarakter van bij het aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters.

10. De op een order van toepassing zijnde verzend/ vrachtkosten worden op de opdrachtbevestiging vermeld. Indien de afnemer zich niet kan vinden in het vermeldde bedrag aan verzend/ vrachtkosten, dan staat het de afnemer vrij om zelf een vervoerder te kiezen, echter de afnemer dient in dit geval de verzend/ vrachtkosten voor zijn rekening te nemen.


Artikel 4 – Prijs en betaling

1. Alle door de leverancier kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. Niet in een uitsluitend tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen binden de leverancier niet. Aan in een tot een afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijs kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.

2. de leverancier is bevoegd om overeengekomen prijzen en tarieven – met onmiddellijke ingang – aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kost en of inkoopprijs van door de leverancier te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.

3. De kosten van uitvoering van na het aanbod van de leverancier door de afnemer verzochte en door de leverancier aanvaarde wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst niet voorziene moeilijkheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de afnemer.

4. Facturen – waaronder pro forma facturen – van de leverancier dienen te worden voldaan overeenkomstig de op het aanbod, de aanvaarding of de factuur van de leverancier vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan (vervaldatum).

5. Indien de afnemer verschuldigde bedragen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de afnemer met ingang van de vervaldatum in verzuim en met ingang van de vervaldatum over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 12% per jaar verschuldigd. Indien de afnemer verschuldigde bedragen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de afnemer het bedrag van de door de leverancier te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte – waaronder de niet geliquideerde proceskosten – aan de leverancier verschuldigd.

6. de leverancier is bevoegd om betalingen van de afnemer – ondanks andersluidende vermeldingen van de afnemer – eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

7. De afnemer is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen tegenover de leverancier op te schorten en/of te verrekenen met (betalings)verplichtingen van de leverancier tegenover de afnemer. De afnemer is niet bevoegd de overeenkomst met de leverancier te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

8. Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen tegenover de leverancier niet volledig of binnen de geldende betalingstermijn nakomt, is de leverancier bevoegd haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.


9. De afnemer is verplicht om op eerste verzoek van de leverancier de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van de leverancier te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de afnemer de voldoening van de vorderingen van de leverancier desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, is de leverancier bevoegd om haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

Artikel 5 – Voorbehoud van eigendom en rechten

1. Alle door de leverancier aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier tot dat alle door de afnemer contractueel voor geleverde en/of te leveren zaken en/of verrichte en/of te verrichten werkzaamheden verschuldigde bedragen, waaronder de krachtens artikel 4, lid 5, hierboven verschuldigde bedragen en in verband met de – niet correcte – uitvoering van de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan de leverancier zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken, waarop het in de vorige zin bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en zal belanghebbenden – waaronder beoogde rechtverkrijgenden – van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis stellen.

2. Andere rechten dan eigendomsrechten worden door de leverancier steeds aan de afnemer verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan de leverancier verschuldigde bedragen – waaronder de krachtens artikel 4, lid 5, hierboven verschuldigde bedragen – en de in verband met de – niet correcte – uitvoering van de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan de leverancier zijn betaald.

Artikel 6 – Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door de leverancier tot stand gebrachte en/of door de leverancier verstrekte voortbrengselen (zijnde: werken – waaronder instructies, documentatie, uitvindingen, tekeningen, modellen en andere materialen) berusten uitsluitend bij de leverancier of haar toeleveranciers. Het is de afnemer niet toegestaan om door de leverancier tot stand gebrachte en/of door de leverancier verstrekte voortbrengselen geheel of ten dele openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of – anderszins – als maker en/of rechthebbende daarvan te handelen. Door de leverancier ten aanzien van voortbrengselen aan de afnemer verleende rechten omvatten uitsluitend in de overeenkomst uitdrukkelijk aan de afnemer verleende niet-exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van voortbrengselen in strijd met de rechten van de leverancier en/of haar toeleverancier(s), de bepalingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden en/of de toepasselijke wettelijke bepalingen. Aan de afnemer verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht onverminderd een behoudens artikel 5 uit de overeenkomst voortvloeiende bevoegdheid van de afnemer om van de leverancier betrokken zaak in het kader van de normale ondernemingsactiviteiten aan gebruikers te verkopen en te leveren.

2. Het is de afnemer niet toegestaan om aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom en omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie uit en van door de leverancier tot stand gebrachte en/of door de leverancier verstrekte voortbrengselen en geleverde zaken te verwijderen of te wijzigen.

3. Het is de afnemer niet toegestaan om door de leverancier tot stand gebrachte en/of door de leverancier verstrekte voortbrengselen zonder toestemming van de leverancier te – doen – wijzigen.

4. Indien en voor zover de leverancier kaasvorm – en kaasproductie-procesapparatuur en andere materialen van derden aan de afnemer levert of anderszins verstrekt, zijn de op die materialen betrekking hebbende voorwaarden van die derden van toepassing in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de afnemer kennis heeft kunnen nemen door het op zijn verzoek ter inzage verstrekken daarvan door de leverancier. 

5. De afnemer zal de leverancier vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat de leverancier door gebruik van door de afnemer verstrekte materialen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt en alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van de leverancier als haar eigen verbintenissen nakomt en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan de leverancier vergoedt.

Artikel 7 – Garantie

1. De leverancier garandeert dat geleverde zaken ten tijde van de levering voldoen aan hun technische specificaties en garandeert dat in geleverde zaken gedurende een periode van 12 maanden na de levering geen materiaal, constructie en of productiefouten voorkomen. Deze garantie verplicht de leverancier uitsluitend tot – naar keuze van de leverancier -:

a) levering van vervangende – onderdelen van – zaken door en voor rekening van de leverancier;

b) terugbetaling door de leverancier aan de afnemer van – het onderdeel van – de zaak, waarin de fout voorkomt, tot maximaal de gefactureerde waarde van de geleverde zaken indien herstel van fouten of levering van vervangende – onderdelen van – zaken door de leverancier niet mogelijk is.

2. De in artikel 7, lid 1, bedoelde garantie is niet van toepassing ten aanzien van: 

a) zaken, die onjuist, onzorgvuldig, ondeskundig en/of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt of behandeld;

b) zaken die door anderen dan door de leverancier zijn hersteld, onderhouden en/of gewijzigd;

c) gebreken in zaken, die voortvloeien uit van buiten komende oorzaken;

d) zaken, waarvan de prijs – niet volledig – door de afnemer aan de leverancier is betaald;

e) zaken, die door de leverancier van een toeleverancier zijn betrokken.

3. Op door de leverancier van een toeleverancier betrokken zaak is uitsluitend een door de toeleverancier ten behoeve van de leverancier verleende garantie van toepassing. de leverancier zal de afnemer op verzoek over – de inhoud van – een door de toeleverancier verleende garantie inlichten.

4. In dit artikel 7 bedoelde garantie is uitsluitend van toepassing indien de afnemer de leverancier binnen vijf werkdagen na de levering of – bij een bij de leverancier niet waarneembaar gebrek – binnen vijf werkdagen na het constateren van het gebrek de leverancier in kennis heeft gesteld. Afnemer dient vervolgens uiterlijk binnen 10 dagen de betreffende zaak franco en in originele verpakking aan de leverancier te retourneren, bij gebreke waarvan ieder recht van afnemer op de garantie vervalt.

5. Op de leverancier rust ten aanzien van materiaal- en productiefouten in geleverde zaken geen verderstrekkende garantieverplichtingen en aansprakelijkheden dan in dit artikel verwoord.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. Onverminderd de inhoud van artikel 7 hierboven, zijn aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van de leverancier beperkt door het in dit artikel bepaalde. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door de afnemer op onrechtmatige daad van de leverancier gebaseerde vorderingen.

2. Leverancier heeft zich ter zake van schade verzekerd tot een bedrag van Euro 2.500.000,00. Leverancier is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die afnemer uit hoofde van de met leverancier gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op afnemer van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed vermeerderd met leveranciers eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade leverancier daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

4. Leverancier is niet aansprakelijk voor onjuistheden in gegevens, tekeningen etc. of adviezen, ons door toeleverancier(s) verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst. De leverancier is niet verplicht de van de toeleverancier(s) of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen en gaat af op de juistheid ervan.

Artikel 9 – Overmacht

1. de leverancier en haar afnemer zijn gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten hun wil, zoals bedrijfsblokkades, stakingen, prik – of stiptheidsacties en uitsluiting, gebrek aan grondstoffen, vertraagde verstrekking van bij derden bestelde zaken of diensten anders dan door aan beide partijen toe te rekenen omstandigheden, ongevallen, bedrijfsstoringen, onvoorziene problemen bij productie of transport, devaluatie, verhogingen van heffingen of belastingen van welke aard ook, ingrijpende wijzigingen van prijzen van grondstoffen of energie en verval, intrekking of niet verlenging van benodigde vergunningen, certificaten, licenties en dergelijke.

Artikel 10 – Geschillen

1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.

 

Article 1. Relevance

1. In these general conditions Be-St Holland Products B.V. is called “the supplier” and the (legal) persons at whom an offer is addressed and/or with whom an agreement is reached are called “buyer”.

2. These general conditions are applicable to all offers by and agreements with the supplier. Departures from these general conditions will only be valid if accepted by the supplier in writing. General conditions by the buyer are not applicable towards offers by or agreements with the supplier. The supplier rejects the relevance of the general conditions of purchase of her buyer.

A buyer who has purchased under the validity of the present conditions once is considered to automatically agree to the relevance of the supplier’s conditions regarding possible subsequently placed orders, regardless of whether such an order is confirmed in writing.

3.The invalidity or nullification of one or more stipulations of these general conditions does not influence the relevance of the remaining stipulations of these general conditions. The supplier and the buyer shall confer to replace invalid or nullified stipulations in these general conditions by stipulations that adhere to the purpose and the intent of the invalid or nullified stipulations.

4. In these general conditions the electrical variant including – but not exclusively – email messages are also considered “in writing”. In the event a dispute arises about receiving or not receiving an electronical message the administration and/or the log files of the supplier are conclusive.

Article 2. Offer and agreement

1. An offer from the supplier is made without obligations and can be revoked, cancelled or altered by the supplier until the third day after supplier’s examination of the receipt of her offer. Errors or omissions occurring in an offer or documentation and advice as part of an offer do not bind the supplier. 

2. An offer by the supplier is valid during 30 days from the date of dispatch unless a different period of validity is listed with the offer or unless the period of validity has been extended in writing by the supplier prior to the end of the period of validity. 

3. In case an offer requested from the supplier by the buyer does not result in an agreement between the supplier and the buyer, the obligation to repay the expenses made by the supplier in connection with making the offer lies with the buyer.
4. In case the supplier has made an offer an agreement between the supplier and the buyer is initially entered by the buyer unconditionally accepting the supplier’s offer and/or by the supplier executing an assignment by the buyer. In case the receipt and/or assignment from the buyer is different from the supplier’s offer the offer is of overriding importance.

5. An agreement is initially entered by the supplier receiving the buyer’s assignment in writing in case the supplier has not extended an offer. In case the written receipt is different from the assignment the receipt is of overriding importance.

6. Alterations and/or additions to the agreement are only valid after the alterations and/or additions are agreed by the supplier and the buyer in writing.

7. The supplier is authorised to let the agreement be executed by third parties.

8. The buyer is only authorised to cancel the agreement in case this has been explicitly included in the agreement. In case the buyer – lawfully – cancels the agreement the responsibility to repay expenses made by the supplier in connection with extending the offer, executing the agreement and damages resulting from the cancellation rest with the buyer.

9. The supplier is authorised to partially or completely terminate the agreement unilaterally and/or to suspend the execution of the obligations resulting from the agreement partially or completely with immediate effect in case:

A. The buyer has imputably failed to comply with one or more stipulations ensuing from this agreement and is in default with regard to these;

B. A request to granting – temporary – suspension of payment has been submitted by the buyer;

C. The buyer has submitted a bankruptcy petition;

D. The supplier places seizure under writ of attachment on the buyer;

E. A decision has been reached regarding the dissolution and/or liquidation of the buyer;

F. The buyer has died or has been placed under legal restraint;

G. One or more shares in the buyer’s company are transferred to people different from the shareholder(s) at the time of the agreement;

H. The company operated by the buyer is transferred partially or completely to one or several other parties.

10. The supplier shall never owe the buyer any damages as a result of terminating the agreement and suspending the obligations ensuing from the agreement for the reasons mentioned.

11. The buyer is not entitled to dissolve the agreement in case the buyer is in default.

12. In case the agreement is dissolved the performances already enjoyed as part of the execution of the agreement and the payment obligation in connection with this do not fall under a cancellation obligation unless the supplier is in default with regard to these performances. Amounts invoiced by the supplier – in connection with the executed performances – prior to or at the time of the dissolution of the agreement are immediately demandable after the dissolution.

Article 3. Delivery and purchase

1. The delivery of goods by the supplier will be done from a location to be determined by the supplier, this could possibly be the location of a logistic service provider. The supplier is authorised to deliver the numbers to be delivered in parts. Extra postage/freight costs ensuing from this for the buyer are at the buyer’s expense.

1.a. The supplier is free to select a functional packaging and sending.

2. The costs for transportation, shipment, import, export, storage and insurance of the goods to be delivered to the buyer by the supplier will be invoiced to the buyer even if on the transportation, shipment, import, export, storage and/or insurance proof it is listed differently.

3. Barring further agreements with different stipulations the delivery of goods by the supplier will be carried out following payment by the buyer of the amounts owed for the – delivery of – the goods.

4. Delivery periods communicated by the supplier are established on the supplier’s best knowledge and based on information available at the time of drafting the agreement. They do not form an essential part of the agreement and shall be respected by the supplier as much as possible. The supplier is not in default by merely exceeding a delivery period communicated by her. The buyer cannot be granted authorisation to dissolve the agreement partially or completely merely by the delivery period being exceeded. In case the supplier expects to exceed a delivery period the supplier will consult the buyer as soon as possible. The buyer is not bound to the delivery periods, which, after reaching the agreement, cannot be observed due to circumstances outside the supplier’s control.

5. The buyer is obligated to purchase goods to be delivered on demand at the agreed delivery period. In case no delivery periods are agreed with regard to the goods to be delivered on demand, the buyer is obligated to purchase all goods no later than 30 days after reaching the agreement. 

5.a. The supplier maintains the right to invoice the prices and charges current at the time of delivery without further notification, irrespective of prior confirmation, for goods that the supplier has to deliver at set periods or on demand and for goods that the supplier does not have in stock or only in part upon receiving the order which the supplier books for delivery as soon as possible,

6. Goods delivered by the supplier are the responsibility of the buyer without prejudice to the stipulations in articles 3, paragraph 2 and article 5 below, starting from the moment at which the buyer or assistant to the buyer has the actual power of disposal over these goods.

7. Without prejudice to the content of article 7 the supplier is not obligated to accept goods returned by the buyer to the supplier without prior written permission. Accepting goods returned by the buyer does not imply acknowledgement of the reason for returning by the supplier. Goods returned to the supplier by the buyer remain the responsibility of the buyer and the buyer continues to owe the agreed amounts until the supplier has credited the buyer for these goods. In case the supplier does not accept the goods returned the buyer is obligated to repay the supplier’s expenses with regard to the returned goods.

8. Goods accepted by the supplier from the buyer, which the buyer has used, adapted, processed or delivered to third parties partially or completely are expected to meet the agreement. 

9. The buyer cannot claim any rights based on defects with regard to the goods delivered by the supplier with regard to the images, drawings and/or samples delivered by the supplier together with an offer that ensues from the exemplary nature of the images, drawings and/or samples delivered with the offer.

10. The postage/freight costs applicable to an order are listed on the order confirmation. In case the supplier does not agree to the amount listed for postage/freight costs the buyer is at liberty to select a transporter of their own, however the buyer must in this case be responsible for the postage/freight costs.

Article 4 – Price and payment

1. All prices published by the supplier are excluding sales tax and other government-imposed charges. 

The supplier is not bound by prices published in a non-exclusive offer send to the buyer. Third parties cannot claim rights based on an offer addressed to a buyer.

2. The supplier is authorised to adjust the agreed prices and rates – with immediate effect – based on the average alteration of the cost and/or purchase price of goods to be delivered by the supplier and/or activities to perform. An adjustment of agreed prices and rates does not otherwise affect the agreement.

3. The expenses of the execution of alterations to the agreement requested by the buyer and accepted by the supplier following the offer by the supplier are at the expense of the buyer. In case difficulties arise during the execution of the agreement that were unforeseen at the time of reaching the agreement the ensuing additional charges are at the buyer’s expense.

4. Invoices – including pro forma invoices – from the supplier must be paid in accordance with the terms of payment listed on the offer, receipt or the invoice of the supplier. In case no term of payment is listed the invoice must be paid within 14 days following the invoice date (due date).

5. In case the buyer has not paid the amounts due within the valid term the buyer is in default starting the due date and will owe a late fee of 12% over the due amount per year starting the due date. In case the buyer fails to pay the due amounts after a first reminder the buyer owes the supplier the amount of the supplier’s costs for legal aid in and outside the courts – including the non-liquidated legal costs.  

6. The supplier is authorised to first assign payments from the buyer to settling payments that do not ensue from the agreement – despite different statements from the buyer – and for settling payments ensuing from faults by the buyer in the execution of the commitments ensuing from this agreement.

7. The buyer is not authorised to suspend his obligation to pay the supplier and/or balance it with (payment) obligations from the supplier towards the buyer. The buyer is not authorised to annul the agreement with the supplier in case the buyer is in default.

8. In case the buyer does not meet his payment obligations towards the supplier in full or within the valid payment term the supplier is authorised to completely postpone and/or not observe her obligations towards the buyer.

9. The buyer is obligated to ensure and continue to ensure the payment of obligations towards the supplier ensuing from this agreement following a first request of the supplier. In case the buyer does not sufficiently ensure and/or continues to ensure the payments of the obligations towards the supplier the supplier is authorised to completely postpone and/or not observe her obligations towards the buyer. 


Article 5 – Reservation of property and rights

1. All goods supplied to the buyer by the supplier remain the property of the supplier until all amounts due for goods supplied and/or to be supplied and/or activities executed and/or to be executed, including the amounts owed by virtue of article 4, paragraph 5, and in connection with the – incorrect – execution of the agreement are paid to the supplier in full. The buyer does not have the right to dispose of the goods that fall under the retention of title described in the previous sentence and shall inform interested parties – including the intended assignees – of this incompetency.

2. Rights other than rights of ownership are always granted or transferred to the buyer under the suspended condition that the amounts due to the supplier – including the amounts due by virtue of article 4, paragraph 5 – and the amounts due in connection with the – incorrect – execution of the agreement are paid to the supplier in full.

Article 6 – Intellectual property

1. All intellectual properties with regard to all products by virtue of and/or as part of the agreement brought about by the supplier and/or products provided by the supplier (being: items – including instructions, documentation, inventions, drawings, models and other materials) belong exclusively to the supplier or her suppliers. The buyer does not have permission to make products manufactured and/or supplied by the supplier completely or partly public and/or to duplicate and/or – otherwise – act as the manufacturer and/or rightful proprietor. Rights granted to the buyer by the supplier with regard to the products include only the non-exclusive rights granted explicitly in the agreement, which are terminated immediately by the use of products in breach of the rights of the supplier and/or her supplier(s), the stipulations in the agreement and/or these general conditions and/or the applicable legal stipulations. Rights granted to the buyer are not subject to conveyance without prejudice to an authorisation, subject to article 5, from the buyer ensuing from the agreement to sell and supply the acquired item to users as part of the normal company activities. 

2. The buyer is not authorised to remove or alter indications of intellectual property and indications regarding the confidential character of information from products manufactured by and/or provided by the supplier.

3. The buyer is not authorised to change – or have changed – products manufactured and/or delivered by the supplier without the consent of the supplier.

4. In case and to the extent that the supplier supplies or otherwise provides cheese moulds – and cheese production process equipment and other materials by third parties to the buyer, the conditions from these third parties are applicable to these materials in stead of the different stipulations in these general conditions. The buyer accepts the intended conditions of third parties, which the buyer can read by the supplier granting inspection at the buyer’s request.

5. The buyer shall indemnify the supplier of claims by third parties based on the proposition that the supplier is violating the intellectual property of third parties by using the materials provided by the buyer and will meet all commitments ensuing from these claims as her own commitments and pay all damages ensuing from these claims to the supplier.

Article 7 – Warranty

1. The supplier guarantees that the goods supplied meet the technical specifications at the time of delivery and guarantees that the goods delivered will not have any material, constructional and or productional faults occurring during a period of 12 months following delivery. This warranty obligates the supplier exclusively to – at the supplier’s discretion -: 

a) Delivery of substitute – parts of – goods by and at the expense of the supplier;

b) Refund by the supplier to the buyer of – the part of – the item in which the fault occurs with a maximum of the invoiced value of the goods delivered in case repair of the faults or deliveries of substitute – parts of – items by the supplier are not possible.

2. The warranty in article 7, paragraph 1, is not applicable with regard to:

a) Goods that are used or treated incorrectly, carelessly, incompetently and/or under abnormal circumstances;

b) Goods that are repaired, maintained and/or altered by others than the supplier;

c) Faults in goods that ensue from external causes;

d) Goods of which the price has not – or not fully – been paid to the supplier;

e) Goods that were obtained by the supplier from another supplier.

3. On an item obtained by the supplier from another supplier only the warranty granted by the other supplier in favour of the supplier is applicable. The supplier shall inform the buyer about the – import of – the warranty granted by another supplier if requested.

4. The warranty referred to in article 7 is only applicable in case the buyer notifies the supplier within 5 work days after the delivery or  – in case of a by the supplier unobservable fault – within 5 work days after observing the fault.  The buyer subsequently needs to return the item postage-paid and in the original packaging to the supplier no later than 10 days. Failing to do so cancels any right to warranty by the buyer. 

5. The supplier is not further responsible or liable with regard to material and productions faults in goods delivered other than expressed in this article.

Article 8 – Liability and compensation

1. The supplier’s total liability due to an attributable failure in the performance of the contract or on any legal basis whatsoever, expressly including each and every faulure to fulfil a warranty obligation agreed with the buyer, shall be limited to compensation for direct loss up to a maximum of the price stipulated for the contract concerned (excluding VAT). If the agreement also includes an continuing performance agreement over time with a term of more than 1 (one) year and supplier´s liability flows forth from the agreement over time, the stipulated price will be calculated on the basis of the total amount (excluding VAT) as actually paid by buyer to supplier on the basis of the agreement over time for 1 (one) year (this being the year in which the damage occurred) to a maximum of € 15.000.-.

2. The total liability of supplier for a failure in the performance of a warranty obligation and/or an offered indemnification constitutes an exception to clause 8.1; this is limited to twice the total amount of the compensations (excluding VAT) received by supplier from buyer for 1 (one) year, with a maximum of € 30.000,-, whereby a sequence of events is regarded as one event.

3. Supplier’s total liability for damage resulting from death or physical injury will in no event amount to more than € 50.000.-, whereby a sequence of events is regarded as one event.

4. Supplier can also not be held liable for indirect loss, consequential loss, loss of profits, lost savings, reduced goodwill and loss due to business interruption.  

Article 9 – Force majeure

1. The supplier and her buyer are entitled to claim force majeure in case the execution of the assignment is temporarily or otherwise hindered or hampered by circumstances reasonably out of their control, such as company pickets, strikes, lightning strikes or work to rule and exclusion, lack of material, delayed supply of goods ordered with third parties other than circumstances attributable to either party, accidents, interruption of operations, unforeseen problems with production or transportation, devaluation, increase of charge or taxes of any kind, fundamental alterations of the prices of materials or energy and dissolution, withdrawal or non-extension of required permits, certificates, licenses and such.

Article 10 – Disputes

10.1 The laws of The Netherlands shall govern any contract and any dispute arising from or relating to this Agreement.

10.2 All disputes arising in connection with the agreement, or further agreements resulting therefrom, shall be settled in accordance with the Arbitration Rules of the Netherlands Arbitration Institute (https://www.nai-nl.org/en/) . The arbitral tribunal shall be composed of one arbitrator. The arbitral tribunal shall be appointed according to the list procedure.  The place of arbitration shall be The Hague.  The proceedings shall be conducted in the English language. 

nl_NLDutch